Mengenai Saya

Foto saya
Science without religion is blind and Religion without science is lame

Rabu, 19 November 2008

> Materi Fiqih XII Semester Ganjil

MATERI SEMESTER GANJIL
1. KHILAFAH
2. MAJELIS SYURO
3. PERADILAN ( Di silabus 2007 tidak ada, tapi ada di Kelas XI Smt Ganjil )tp belum diajarkan
4. SUMBER HUKUM ISLAM
a. Ittifaq Alaih ( Disepakasti )
1. Al Qur’an Kedudukan dan Fungsi
2. Hadits Kedudukan dan Fungsi
3. Ijma’
4. Qiyas
b. Mukhtalif alaih ( Diperselisihkan )
1. Istihsan Kedudukan dan Fungsi dan contoh produk
2. Istishab Kedudukan dan Fungsi dan contoh produk
3. Syad al Dzarai Kedudukan dan Fungsi dan contoh produk
4. Syar’u manqoblana Kedudukan dan Fungsi dan contoh produk
5. Mazhab Shahabi Kedudukan dan Fungsi dan contoh produk
6. ‘Urf Kedudukan dan Fungsi dan contoh produk
7. Dalalat al Iqtiran Kedudukan dan Fungsi dan contoh produk
5. IJTIHAD
1. Pengertian
2. Hukum
3. Kedudukan dan fungsi
4. Macam-macam
5. Syarat-syarat mujtahid
6. Kedudukan hasil ijtihad
7. Contoh Ijtihad Sikap umat ( Ittiba, Taqlid, dan Tarjih, talfik )

Tidak ada komentar: